Klubi sisekord

Klubireeglid:

1. Klubi liikmeteks võivad olla füüsilised isikud, kes tunnistavad ja täidavad käesolevat eeskirja. Osalevad aktiivselt klubi tegevuses ning tasuvad regulaarselt kuumaksu, ühekorratasu, 5 korra või 10 korra kaardi eest.

2. Kuukaart kehtib alates kuu esimesest päevast kuni kuu viimase päevani.

3. 5 korra kaart kehtib ainult sellel kuul, millal see on ostetud.

4. 10 korra kaart kehtib kaardi ostmise päevast 2 kuud.

5. Puudutud treeninguid saab edasi kanda järgmisesse kuusse vaid haiguslehe olemasolul.

6. Käimata jäänud treeningtunde klubi ei kompenseeri.

7. Liikmelisust klubis ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada.

8. Klubi loob vastavalt võimalustele soodustingimusi klubi liikmetele.

 

Klubi liikme õigused:

1. Saada informatsiooni klubi teenuste, hindade, vabade treeningaegade ja treenerite kohta administraatorilt.

2. Kasutada klubi poolt loodud sportimistingimusi vastavalt klubis kehtestatud korrale.

3. Probleemidest ja ettepanekutest informeerida koheselt klubi administraatorit või esitada kirjalik tõend klubi juhtorganile.

4. Saada klubi tegevusest teda huvitavat informatsiooni.

 

Klubi liikme kohustused:

1. Järgida klubi eeskirja. Klubi siseeeskirja mitte tundmine ei vabasta klubiliiget (klienti) vastutusest nende täitmata jätmisel.

2. Tasuda õigeaegselt liikmemaksu s.o kalendrikuu esimese nädala jooksul, kui ei ole administratsiooniga kokkulepitud teisiti..

3. Kasutada heaperemehelikult ning säästlikult klubi vara. Klubi varaks loetakse kõiki klubis olevaid esemeid, sisustust, interjööri.

4. Klubi varade kahju tekitamise korral kohustub klient korvama klubile tekitatud kahju kogu ulatuses.

5. Hoida ja kaitsta klubi head nime, seista klubi eesmärkide ja põhimõtete eest.

6. Klubiliige kohustub hoolt kandma oma isiklike asjade eest, s.t lukustama oma kappi ja mitte unustada väärisesemeid solaariumi-, sauna-, pesemis-, riietumis- ja treeningruumidesse.

7. Administraator ei vastuta kliendi hooletuse eest. Vajadusel on võimalik väärisesemeid jätta administratsiooni.

8. Treeningsaalis kandma vahetusjalatseid või spetsiaalselt aeroobikaks mõeldud jalatseid.

9. Mitte hilineda treeningule!

10. Klubi külastamine alkoholijoobes ja mõnuainete tarvitamisel on rangelt keelatud. Samuti tarbimine ning suitsetamine klubi ruumides.

11. Lähtuvalt tervise huvidest, informeerima treenerit vigastustest ja traumadest.

12. Palavikuga koju jääma. Palavikuga on trenn keelatud!

13. Enne klubist lahkumist tagastama riietekapi võtme.

14. Riietekapi võtme kaotamise ja lõhkumise eest tasub täismaksumuse.

15. Enne sauna kasutamist palume ennast pesta.

16.  Saunalaval kasutada istumisalust.

17. Saunas ja pesuruumis mitte raseerida ning kasutada maske.

18. Gruppide ülerahvastatuse vältimiseks on klient kohustatud ennast treeningutele eelnevalt registreerima.

19. Eelisjärjekorras saavad treeningtundi inimesed, kes on ennast eelnevalt registreerinud.

20. Hilinemisest ja mitteilmumisest on klient kohustatud teavitama klubi vähemalt 1 tund enne treeningut. Broneeritud ajale ette teatamata mitte kohale ilmumine läheb kirja treeningkorrana.

21. Broneering aegub 5 minutit enne treeningu algust.